OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě: www.eshop-palmira.cz a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatel, dodavatel) firmou: MyWood s.r.o., truhlářství-tesařství (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím (zákazníkem, spotřebitelem)  (dále jen kupujícím) na straně druhé.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu www.eshop-palmira.cz a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami.
 • Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou kupujícího.
 • Každá objednávka je považována za závaznou až potvrzením objednávky ze strany prodejce. Tímto potvrzením není automaticky zaslaná kopie objednávky.
 • V případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího, nebo bylo u zboží uvedena chybná cena, má prodávájící právo objednávku nepotvrdit a tím ji zrušit.
 • Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu u zboží, u kterého dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodejce od dodavatelů zboží získává. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit od smlouvy.
 • Pokud je součástí dodávky i montáž dřevostavby, musí kupující před montáží zajistit „základy stavby“ dle instrukcí prodejce. Nebudou-li základy stavby připraveny dle instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se kupující uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku a další vícepráce.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Výběr a objednávání zboží

 • Objednávky přijímá prodávající prostřednictvím internetového obchodu www.eshop-palmira.cz a rovněž písemnou formou: e-mailem či poštou. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Objednavatel je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, adresa montáže, fakturační údaje atd.)
 • Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé.
 • Objednávka objednavatele je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Tímto potvrzením není automaticky zaslaná kopie objednávky.
 • Dále objednávající vyplní identifikační údaje, kterými jsou:
  • Jméno a příjmení
  • Ulice a číslo popisné
  • Město
  • Poštovní směrovací číslo (PSČ)
  • Mobilní telefon (Pevná linka)
  • Kontaktní e-mailová adresa
 • Pro úspěšné zadání musí objednávající souhlasit s dodacími podmínkami.

Dodací lhůta

 • Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 30 pracovních dní. Obzvláště u dřevostaveb běžný termín dodání se pohybuje okolo 21 – 30 dnů. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá od objednání a zaplacení zálohy. V případě objednání i nátěrů nebo impregnace dřevostavby se může termín dodání prodloužit cca o 7 až 10dnů. O skutečnosti, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
 • Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Platební podmínky a ceny

 • Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem dle smluvních podmínek v objednávkovém listě.
 • Objednatel uhradí na základě zálohových faktur a konečné faktury:
 • 1. zálohová faktura: 50% celkové ceny – splatná převodem při objednání zboží
 • 2. zálohová faktura: 40% celkové ceny – splatná převodem 1 týden před montáží
 • Doplatková faktura – splatná při dodání nebo po montáži
 • Nárok na zaplacení či doplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených.
 • Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráci.
 • Platební podmínky se mohou lišit dle objednaného zboží.
 • Podmínky platí pro nákup standardního zboží. Individuální platební podmínky dle dohody. Přesné platební podmínky budou sděleny e-mailem při potvrzení a zkontrolování Vaší objednávky.
 • Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy.tanoví odeslání zboží prodávajícím.
 • Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
  Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva s

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel internetového obchodu www.eshop-palmira.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu kupujícího.
 • Kupující svým souhlasem s dodacími a obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro účely vyřízení objednávky

Doprava zboží

 • Doprava dřevostaveb je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky.
 • V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu k objednavateli těmito způsoby: – vlastní doprava 
 • Přesný termín dodání nebo montáže je objednavateli předem oznámen.
 • Doprava dřevostaveb je zajištěna technikou, která je schopná se pohybovat pouze po zpevněných komunikacích. V případech nezpevněných komunikací, kupující souhlasí, že veškeré náklady za dodání po nezpevněných komunikacích jdou na vrub kupujícího (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, …).Materiál dřevostaveb se skládá z auta ručně, proto je kupující povinen si zajistit pracovní sílu ke složení zboží.

Odstoupení od smlouvy

 • V případě odstoupení od závazné objednávky kupujícím je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou, dopravou a montáží smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

Vady zboží, záruka

 • Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se raklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

 • Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
  • kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
  • Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
  • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující spotřebitel odstoupit od smluv:
   a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. montáž pergoly), 
   b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, 
   c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (např. úprava dřevostavby na přání zákazníka, nátěr dřevostaveb, dřevostavba s montáží),
  • Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!
  • Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu odkud bylo kupujícímu zboží zasláno spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
  • kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán.
 • Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel.
  • V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Obchodní podmínky nabývají platnosti od dne 15.1.2013

Kontaktujte nás

Přístřešky Palmira

Palackého 573/15
391 01 Sezimovo Ústí

Pošlete nám zprávu